Condicions d'Ús, Política de Privacitat i Protecció de Dades

Condiciones de Uso, Política de Privacidad y Protección de Datos

En relació a les dades facilitades a través del present formulari i qualsevol altra informació proporcionada durant la realització de formació en la plataforma eFormació de la Generalitat Valenciana, l'informem del següent:

1. Identificació i contacte del Responsable del tractament.

Les formacions o cursos que hi ha en la plataforma eFormació són propietat de l'Organització que els imparteix. Aquestes Organitzacions signen un contracte d'adhesió, que regula la normativa a complir, a la plataforma eFormació per a l'Administració del Consell per a la impartició de les seues accions formatives.

Per tant, el Responsable del tractament és cadascuna d'aquestes Organitzacions. Les dades dels alumnes seran compartits amb aquelles organitzacions de les quals realitze o sol·licite una formació. Cadascuna de les Organitzacions té un Responsable del tractament de les seues dades, pot esbrinar qui és consultant el seu web.

En cas que necessite conéixer les Organitzacions en les quals ha realitzat algun curs i, per tant, aquelles que tenen les seues dades, remeta un correu sol·licitant aquesta informació a eformacion_dpd@gva.es des del compte que utilitza per a les comunicacions amb eFormació i adjuntat còpia del document amb el qual està inscrit en la plataforma (DNI, NIE, passaport) que li identifique.

2. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades.

Les persones interessades podran posar-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades de la Generalitat Valenciana pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i a l'exercici dels drets a l'empara del RGPD.

Les dades de contacte són:

Delegat de protecció de dades de la Generalitat.
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
Pg. de l’Albereda 16, 46010, València.
Correu electrònic: dpd@gva.es

O al Responsable de Tractament de l’Organització en la qual desitge realitzar els seus drets.

3. Finalitat del tractament.

La informació facilitada serà utilitzada per a tramitar la inscripció i participació en el curs en el qual s'haja inscrit, així com expedir, en el seu cas, el certificat de participació i aprofitament corresponent i acreditar la formació rebuda.

4. Destinataris de les dades

No es preveuen comunicacions de dades.

5. Base jurídica de legitimació del tractament:

El tractament troba la seua base legal en el que es disposa en els següents paràgrafs de l'article 6 del RGPD:

 1. El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals;
 2. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament;

6. Termini de conservació

Els certificats o diplomes emesos per la plataforma seran conservats indefinidament en la plataforma per a garantir la consulta de l'autenticitat del mateix mitjançant el CSV (Codi Segur de Verificació) imprés en aquest document.

L'historial acadèmic amb els cursos realitzats i, en cas de ser avaluables, el resultat obtingut en cadascun d'ells es mantindrà indefinidament.

7. Drets personals de les persones participants:

Les persones participants poden sol·licitar al responsable de tractament:

 • L'accés a les seues dades personals, per exemple, per a consultar-los i assegurar-se que són correctes i actualitzats.
 • La rectificació de les dades per a corregir errors o manques. Si exerceix aquest dret haurà d'indicar-nos què hem de rectificar i justificar-lo si fora necessari.
 • La supressió de les dades quan considere que no hauríem de continuar tractant-los. És aconsellable que ens notifique en aquest cas el perquè de la seua sol·licitud.
 • La limitació del seu tractament, perquè els conservem bloquejats en garantia dels seus drets.
 • Quan hàgem tractat les seues dades en virtut d'una base legal diferent de la seua autorització, pot també oposar-se al fet que els tractem. En tal cas, és convenient que ens aporte les seues raons per a això a fi que puguem valorar la seua sol·licitud.
 • Quan això siga possible d'acord amb les condicions de la legislació pot sol·licitar el dret a la portabilitat de les dades, amb la finalitat que li entreguem els mateixos en un format compatible amb altres sistemes.
 • Si va prestar consentiment lliurement perquè tractem les seues dades, podrà retirar-ho de la mateixa manera.

8. Ejercicio de los derechos personales.

Com ja s'ha indicat en l'apartat 1 i 2, dirigisca's al Responsable del tractament de l'Organització o al Delegat de protecció de dades de la Generalitat.

9. Reclamació davant l'autoritat de control

En cas que desitge presentar una reclamació o obtindre informació addicional sobre la regulació del tractament de dades personals a Espanya, l'autoritat competent és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (Jorge Juan, 6 28001-Madrid).

10. Obligatorietat de l'aportació de les dades personals per a la participació.

La negativa a proporcionar les dades personal del formulari implicarà la impossibilitat de participar en la formació en línia.

11. Prohibició de captació i tractament de dades personals.

La captació i tractament de dades personals per a una altra finalitat diferent de l'estrictament docent, -per exemple, per a promocionar una activitat professional o empresarial privada-, resulta expressament prohibit i generarà responsabilitat per part de qui incomplisca aquesta prohibició. Aquesta obligació afecta a tots els usuaris de la plataforma.

12. Avís legal sobre Propietat Intel·lectual

Abans d'incorporar qualsevol arxiu i/o document a l'aula virtual haurà de llegir i acceptar les presents condicions.

 1. El material o document que incorporarà a l'aula virtual és:
  1. 1er) creació pròpia els drets d'explotació de la qual no s'han concedit a un tercer o, fins i tot havent-los cedit, s'ha obtingut autorització prèvia del titular d'aquests drets.
  2. 2n) una obra de domini públic (art. 26 *TRLPI), pertanyent a autors o autores morts o declarats morts fa més de 70 anys. En cas d'obres col·lectives es tindrà en compte la mort de l'últim autor o autora. No es consideraran entre aquestes, aquelles obres reeditades que incloguen comentaris de l'editorial.
  3. 3r) una disposició legal o reglamentària i els seus corresponents projectes, resolucions dels òrgans jurisdiccionals i actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics, així com traduccions oficials de tots els textos anteriors (art. 13 TRLPI), sempre que s'hagen obtingut de fonts oficials.
  4. 4t) un enllaç als recursos electrònics subscrits per la GVA en el marc del desenvolupament de l'activitat (això és, revistes electròniques, llibres electrònics, bases de dades, etc.).
  5. 5é) contingut recollit en repositoris de “accés obert”, sempre que es faça dins dels límits que en cada cas s'establisca en la llicència respectiva (com per exemple, RODERIC de la Universitat de València, *Dialnet de la Universitat de La Rioja, etc.).
  6. 6é) contingut publicat baix llicencies “copyleft” (com *Creative *Commons o altres similars) respectant les condicions que establisca cada tipus de llicència.
  7. 7é) un conjunt de recopilacions periòdiques efectuades en forma de ressenyes o revista de premsa, sempre que aquest ús es limite a entorns tancats d'aula virtual.
  8. 8é) un xicotet fragment d'obres i d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, quan es complisquen simultàniament les següents condicions:
   1. a) Que tals actes es facen únicament per a la il·lustració d'activitats educatives, o amb finalitats d'investigació científica.
   2. b) Que es tracte d'obres ja divulgades.
   3. c) Que les obres no tinguen la condició de llibre de text, manual universitari o publicació assimilada.
   4. d) Que s'incloguen el nom de l'autor o autora i la font, excepte en els casos en què resulte impossible.
   5. e) Que no es tracte en cap cas de partitures musicals, obres d'un sol ús, compilacions o agrupacions de fragments d'obres.
 2. Si els materials no formen part de cap de les categories esmentades es considerarà que vosté ha obtingut autorització per al seu ús i respondrà exclusivament davant qualsevol incompliment dels drets de propietat intel·lectual.
 3. L'administrador de la plataforma es reserva el dret a eliminar tot contingut que considere inapropiat o que infringisca algun dret.

13. Altres Rols

En la plataforma hi ha diferents tipus de rols, als quals apliquen diferents rols de protecció de dades amb altres obligacions diferents a les dels alumnes:

De la plataforma de formació De protecció de dades
Rols de perfils d’usuari Subgrup de perfils d’usuari
Rols d’Organització
Coordinadors Responsable
Administradors Responsable
Administradors Parcials Responsable
Usuaris Responsable
Tutors Encarregat
Rols en la edició de un curs
Dinamitzadors Responsable
Alumnes Afectats (Destinataris del curs)
Usuaris Responsable

Els rols de plataforma els tenen: El personal de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública - Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) assumeix el rol de Responsable per a les Organitzacions DGTIC i SAPS, mentre que per al conjunt global d'Organitzacions assumeix la normativa aplicable a l'Encarregat, sent l'empresa adjudicatària de les tasques de l'expedient CNMY17/DGTIC/18 - “Serveis d'administració, manteniment i suport tècnic especialitzat per a la plataforma de formació en línia de la Generalitat: projecte e-formació” el Subencarregat.

En relación a los datos facilitados a través del presente formulario y cualquier otra información proporcionada durante la realización de formación en la plataforma eFormación de la Generalitat Valenciana, le informamos de lo siguiente:

1. Identificación y contacto del Responsable del tratamiento.

Las formaciones o cursos que hay en la plataforma eFormación son propiedad de la Organización que los imparte. Estas Organizaciones firman un contrato de adhesión, que regula la normativa a cumplir, a la plataforma eFormación para la Administración del Consell para la impartición de sus acciones formativas.

Por tanto, el Responsable del tratamiento es cada una de estas Organizaciones. Los datos de los alumnos serán compartidos con aquellas organizaciones de las que realice o solicite una formación. Cada una de las Organizaciones tiene un Responsable del tratamiento de sus datos, puede averiguar quién es consultando su web.

En caso de que necesite conocer las Organizaciones en las que ha realizado algún curso y, por tanto, aquellas que tienen sus datos, remita un correo solicitando dicha información a eformacion_dpd@gva.es desde la cuenta que utiliza para las comunicaciones con eFormación y adjuntado copia del documento con el que está inscrito en la plataforma (DNI, NIE, pasaporte) que le identifique.

2. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos.

Las personas interesadas podrán ponerse en contacto con el Delegado de protección de datos de la Generalitat Valenciana en lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de los derechos al amparo del RGPD.

Los datos de contacto son:

Delegado de protección de datos de la Generalitat.
Consellería de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
Pg. de l’Albereda 16, 46010, València.
Correo electrónico: dpd@gva.es

O al Responsable de Tratamiento de la Organización en la que desee realizar sus derechos.

3. Finalidad del tratamiento.

La información facilitada será utilizada para tramitar la inscripción y participación en el curso en el que se haya inscrito, así como expedir, en su caso, el certificado de participación y aprovechamiento correspondiente y acreditar la formación recibida.

4. Destinatarios de los datos

No se prevén comunicaciones de datos.

5. Base jurídica de legitimación del tratamiento:

El tratamiento encuentra su base legal en lo dispuesto en los siguientes párrafos del artículo 6 del RGPD:

 1. El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
 2. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;

6. Plazo de conservación

Los certificados o diplomas emitidos por la plataforma serán conservados indefinidamente en la plataforma para garantizar la consulta de la autenticidad del mismo mediante el CSV (Código Seguro de Verificación) impreso en dicho documento.

El historial académico con los cursos realizados y, en caso de ser evaluables, el resultado obtenido en cada uno de ellos se mantendrá indefinidamente.

7. Derechos personales de las personas participantes:

Las personas participantes pueden solicitar al responsable de tratamiento:

 • El acceso a sus datos personales, por ejemplo, para consultarlos y asegurarse de que son correctos y actualizados.
 • La rectificación de los datos para corregir errores o carencias. Si ejerce este derecho deberá indicarnos qué debemos rectificar y justificarlo si fuera necesario.
 • La supresión de los datos cuándo considere que no deberíamos seguir tratándolos. Es aconsejable que nos notifique en este caso el porqué de su solicitud.
 • La limitación de su tratamiento, para que los conservemos bloqueados en garantía de sus derechos.
 • Cuando hayamos tratado sus datos en virtud de una base legal distinta de su autorización, puede también oponerse a que los tratemos. En tal caso, es conveniente que nos aporte sus razones para ello a fin de que podamos valorar su solicitud.
 • Cuando ello sea posible de acuerdo con las condiciones de la legislación puede solicitar el derecho a la portabilidad de los datos, con la finalidad de que le entreguemos los mismos en un formato compatible con otros sistemas.
 • Si prestó consentimiento libremente para que tratemos sus datos, podrá retirarlo del mismo modo.

8. Ejercicio de los derechos personales.

Como ya se ha indicado en el apartado 1 y 2, diríjase al Responsable del tratamiento de la Organización o al Delegado de protección de datos de la Generalitat.

9. Reclamación ante la autoridad de control

En caso de que desee presentar una reclamación u obtener información adicional sobre la regulación del tratamiento de datos personales en España, la autoridad competente es la Agencia Española de Protección de Datos (Jorge Juan, 6 28001-Madrid).

10. Obligatoriedad de la aportación de los datos personales para la participación.

La negativa a proporcionar los datos personales del formulario implicará la imposibilidad de participar en la formación online.

11. Prohibición de captación y tratamiento de datos personales.

La captación y tratamiento de datos personales para otra finalidad distinta de la estrictamente docente, -por ejemplo, para promocionar una actividad profesional o empresarial privada-, resulta expresamente prohibido y generará responsabilidad por parte de quién incumpla esta prohibición. Esta obligación afecta a todos los usuarios de la plataforma.

12. Aviso legal sobre Propiedad Intelectual

Antes de incorporar cualquier archivo y/o documento al aula virtual deberá leer y aceptar las presentes condiciones.

 1. El material o documento que va a incorporar al aula virtual es:
  1. 1º) creación propia cuyos derechos de explotación no se han concedido a un tercero o, aun habiéndolos cedido, se ha obtenido autorización previa del titular de dichos derechos.
  2. 2º) una obra de dominio público (art. 26 TRLPI), perteneciente a autores o autoras fallecidos o declarados fallecidos hace más de 70 años. En caso de obras colectivas se tendrá en cuenta la muerte del último autor o autora. No se considerarán entre éstas, aquellas obras reeditadas que incluyan comentarios de la editorial.
  3. 3º) una disposición legal o reglamentaria y sus correspondientes proyectos, resoluciones de los órganos jurisdiccionales y actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como traducciones oficiales de todos los textos anteriores (art. 13 TRLPI), siempre y cuando se hayan obtenido de fuentes oficiales.
  4. 4º) un enlace a los recursos electrónicos suscritos por la GVA en el marco del desarrollo de la actividad (esto es, revistas electrónicas, libros electrónicos, bases de datos, etc.).
  5. 5º) contenido recogido en repositorios de “acceso abierto”, siempre que se haga dentro de los límites que en cada caso se establezca en la licencia respectiva (como por ejemplo, RODERIC de la Universitat de València, Dialnet de la Universidad de La Rioja, etc.).
  6. 6º) contenido publicado bajo licencias “copyleft” (como Creative Commons u otras similares) respetando las condiciones que establezca cada tipo de licencia.
  7. 7º) un conjunto de recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa, siempre que este uso se limite a entornos cerrados de aula virtual.
  8. 8º) un pequeño fragmento de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
   1. a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de actividades educativas, o con fines de investigación científica.
   2. b) Que se trate de obras ya divulgadas.
   3. c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada
   4. d) Que se incluyan el nombre del autor o autora y la fuente, salvo en los casos en que resulte imposible.
   5. e) Que no se trate en ningún caso de partituras musicales, obras de un solo uso, compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras.
 2. Si los materiales no forman parte de ninguna de las categorías mencionadas se considerará que usted ha obtenido autorización para su uso y responderá exclusivamente ante cualquier incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.
 3. El administrador de la plataforma se reserva el derecho a eliminar todo contenido que considere inapropiado o que infrinja algún derecho.

13. Otros Roles

En la plataforma hay distintos tipos de roles, a los que aplican distintos roles de protección de datos con otras obligaciones diferentes a las de los alumnos:

De la plataforma de formación De protección de datos
Roles de perfiles de usuarios Subgrupo de perfiles de usuarios
Roles de Organización
Coordinadores Responsable
Administradores Responsable
Administradores Parciales Responsable
Usuarios Responsable
Tutores Encargado
Roles en la edición de un curso
Dinamizadores Responsable
Alumnos Afectados (Destinatarios del curso)
Usuarios Responsable

Los roles de plataforma los tienen: El personal de la Conselleria de Hacienda Economía y Administración Pública - Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) asume el rol de Responsable para las Organizaciones DGTIC y SAPS, mientras que para el conjunto global de Organizaciones asume la normativa aplicable al Encargado, siendo la empresa adjudicataria de las tareas del expediente CNMY17/DGTIC/18 - “Servicios de administración, mantenimiento y soporte técnico especializado para la plataforma de formación online de la Generalitat: proyecto e-formación” el Subencargado.