124147105 INDICACIÓ, ÚS I AUTORITZACIÓ DE DISPENSACIÓ DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS PER INFERMERES I INFERMERS (AUTOFORMATIU)


Accés a l'aula

02/04/2024 - 31/01/2025

Matriculació

13/02/2024 - 31/12/2024

Modalitat

Online

Hores del curs

25 Hores

Descripció

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració, que per a aquest procediment són la comprovació de la possessió del corresponent títol d'infermeria i/o d'especialista en infermeria, així com la comprovació de la nacionalitat de la persona interessada.

En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestar-lo mitjançant el tràmit de sol·licitud general de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat, dirigit a la Direcció General de Personal, quedant la persona interessada obligada a aportar en aquest tràmit els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. En el present cas: Títol d'infermeria, i/o Títol d'especialista en infermeria, i document d'identitat en el qual s'indique la nacionalitat.

IMPORTANT: Els qui realitzen aquest curs sense estar en possessió de la titulació requerida (Diplomatura o Grau en infermeria), no tindran dret a rebre la corresponent certificació.

Temari

Tema 1. Bases legals sobre la matèria.

Tema 2. Fàrmacs i productes sanitaris: fàrmacs sense recepta.

Tema 3. Fàrmacs i productes sanitaris: fàrmacs bioperillosos i seguretat.

Tema 4. Fàrmacs i productes sanitaris: productes sanitaris.

Tema 5. Fàrmacs i productes sanitaris: fàrmacs en les principals patologies cròniques.

Tema 6. Indicació en SIA