12208301 INDICACIÓ, ÚS I AUTORITZACIÓ DE DISPENSACIÓ DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS PER INFERMERES I INFERMERS (AUTOFORMATIU)

Accés a l'aula

27/09/2022 - 31/12/2022

Matriculació

27/09/2022 - 30/11/2022

Modalitat

Online

Hores del curs

25 Hores

Descripció

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració, que per a aquest procediment són la comprovació de la possessió del corresponent títol d'infermeria i/o d'especialista en infermeria, així com la comprovació de la nacionalitat de la persona interessada.

En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestar-lo mitjançant el tràmit de sol·licitud general de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, dirigit a la Direcció General de Recursos Humans, quedant la persona interessada obligada a aportar en aquest tràmit els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. En el present cas: Títol d'infermeria, i/o Títol d'especialista en infermeria, i document d'identitat en el qual s'indique la nacionalitat.

IMPORTANT: Els qui realitzen aquest curs sense estar en possessió de la titulació requerida (Diplomatura o Grau en infermeria), no tindran dret a rebre la corresponent certificació.