Accés a l'aula

04/07/2022 - 31/05/2024

Matriculació

04/07/2022 - 31/05/2024

Modalitat

Online

Hores del curs

1 Hores

Descripció

La Instrucció de Seguretat associada al ENS és d'obligat compliment per a tot el personal que, de manera permanent o eventual és usuari dels sistemes d'Informació de les nostres EELL i en la mateixa es recullen tots els punts descrits en la STIC 821 apèndix 1.

Temari

Contingut

1. El Cap de Seguretat

   1.1 Designació i responsabilitats

2. Instrucció de Seguretat

   2.1 Coneixement, vulnerabilitats, conscienciació

   2.2 Sensibilització i interiorització dels procediments de seguretat

3. Normativa General d'Utilització dels recursos i Sistemes d'Informació de l'Entitat

  3.1 Referències Normatives

  3.2 Normes d'ús de l'equipament CIS

  3.3 Normes d'eficiència i instal·lació de programari

  3.4 Accés als CIS, identificació i autenticació

  3.5 Normes sobre visites

  3.6 Confidencialitat de la informació

  3.7 Tractament de la informació

  3.8 Normes d'ús del correu corporatiu

  3.9 Normes d'accés a internet

  3.10 Monitoratge

  3.11 Incompliment

  3.12 Acceptació

  3.13 Règim Disciplinari

Sistema d'avaluació

Aquest curs té caràcter AUTOFORMATIU, és a dir, NO hi ha un tutor que atenga la missatgeria. Les incidències que es produïsquen han de reportar-se a través del formulari d'ajuda al qual s'accedeix des de la barra de menú superior.

Avaluació

L'avaluació d'aquest curs es realitzarà tenint en compte dos aspectes:

  • La lectura dels continguts o visites a les pàgines del curs realitzades per l'alumnat.
  • Els resultats obtinguts per l'alumnat en els exercicis automatitzats (autoavaluació).

La superació del curs requerirà: 

  • Lectura dels continguts.
  • Haver realitzat i superat els qüestionaris amb un 60% d'encert i un màxim de 5 intents.