Les informamos que el día 6 de agosto desde las 09:00 a las 11:00 la plataforma estará cerrada por tareas de mantenimiento. Disculpen las molestias.

Els informem que el dia 6 d'agost des de les 09:00 a les 11.00 la plataforma estarà tancada per tasques de manteniment. Disculpen les molèsties.

Crear Usuari

Les contrasenyes no coinciden.
La contrasenya ha de tindre almenys 8 caràcters i contindre una majúscula, una minúscula, un nombre i un caràcter especial(#?!@$%^&*-).

El responsable del tractament de les dades que està proporcionant en aquest formulari és cadascuna de les organitzacions adherides a la plataforma eFormación en les quals realitza cursos i la seua finalitat és tramitar la inscripció i participació en el curs en el qual s'haja inscrit, així com expedir, en el seu cas, el certificat de participació i aprofitament corresponent i acreditar la formació rebuda. També serà utilitzada per a poder donar-li suport en aquells dubtes que trasllade. En el cas dels campus DGTIC i SAPS el responsable del tractament és la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, a través de la DGTIC.

Si desitja conéixer les Organitzacions en les quals ha realitzat algun curs i, per tant, aquelles que tenen les seues dades, remeta un correu sol·licitant aquesta informació a eformacion_dpd@gva.es des del compte que utilitza per a les comunicacions amb eFormación i adjuntant còpia del document amb el qual està inscrit en la plataforma (DNI, NIE, passaport) que li vaig identificar.

El tractament té com a base de legitimació l'art. 6.1.c) pel qual l'interessat dona el seu consentiment per a la finalitat indicada anteriorment.

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, a rectificar-los i a suprimir-los, així com a limitar o oposar-se al tractament d'aquests i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Podran exercir aquests drets mitjançant escrit dirigit al responsable del tractament, acreditant la identificació de la persona interessada, o bé accedint al tràmit telemàtic de la seu electrònica de la Generalitat (si es disposa de certificat digital):

https://www.gva.es/va/proc19970

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es van poder derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, sense perjudici d'allò que resulte de la normativa aplicable a la Generalitat en matèria d'arxius i documentació, llevat que l'usuari sol·licite la seua cancel·lació o esborrat o haja finalitzat el termini de conservació.

No està previst cedir les dades facilitades a tercers, excepte en els casos en què existisca l'obligació legal de fer-ho.

No està previst realitzar transferències internacionals de dades.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, si les persones interessades entenen vulnerat el seu dret a la protecció de dades, poden reclamar davant el/la delegat/a de protecció de dades de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/proc22094, això sense perjudici de la possibilitat de reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.